Woensdag 24 november 19.30 uur ALV

Beste leden, ouders en verzorgers,

Vorig jaar waren we digitaal bij iedereen in de huiskamer. Maar dit jaar willen we toch de ALV weer houden in ons clubgebouw.

Wij nodigen alle leden uit voor de algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 24 november.
De vergadering start om 19.30 uur. Kom ook langs en praat mee over de ontwikkeling en toekomst van de club.

Agenda: (onder voorbehoud, er kunnen nog wijzigingen worden doorgevoerd)

1. Opening
2. Vaststellen notulen vorig jaar
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Bestuursverkiezing,
5. Financiele Zaken
verslag inkomsten en uitgaven
begroting 2021/2022
verslag kascommissie
6. Voorstel contributieverhoging (in verband met aanpassing tarieven Gemeente Groningen)
7. Rondvraag
8. Sluiting

Indien u nog vragen heeft of punten wilt toevoegen aan de agenda dan kunt u deze voor 15 november versturen naar secretaris@vvhelpman.nl

Als u de stukken wilt ontvangen dan kunt u ook een mail sturen naar secretaris@vvhelpman.nl. Deze stukken worden een week voorafgaand aan de vergadering via mail aan u toegezonden.

Namens het bestuur van vv Helpman
Met vriendelijke groet,

John Top
Secretaris