Vv Helpman hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De vv Helpman houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;

– Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn;

– Voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
-

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als vv Helpman zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

secretaris@vvhelpman.nl

Of je kunt bellen met een van de bestuursleden. Voor deze contact gegevens verwijzen we je naar de site van vv Helpman onder Contact Wie is wie.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door vv Helpman verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Voor de leden adminstratie;

– Voor betaling van de contributie;

– Voor het Kledingfonds;

– Indien je vrijwilliger bent voor het bestand met vrijwilligers;

– Voor betaling van overeengkomen virjilligersvergoedingen;

– Voor contact gegevens van functionarissen op de site van vv Helpman onder Wie is wie;

– Voor de adminisitratie van leden van de Club van 50;

– Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Welke gegevens vragen we van je

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

– Voornaam;
- Tussenvoegsel; – Achternaam;
– Geslacht;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer;
– BSN;
– Iban;
– Kledingmaat

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Voor een in competitieverband spelend lid aan de KNVB middels de applicatie Sport Link;

– Voor de inning van contributie door Club Collect;

– Voor de site van vv Helpman beperkte gegevens van vrijwilligers, trainers en andere functionarissen aan de webhoster Pixelzs.

Met deze derde partijen waar wij voor deze doelen persoonsgegevens doorgeven sluiten wij zogenaamde verwerkersovereenkomsten af.  Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Deze houden in dat zij deze gegevsn alleen mogen be- en verwerken in opdracht van de vvHlepman end us allen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

VvHelpman bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

– Alle personen die namens de vv Helpman van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Zij hebben daarvoor een AVG geheimhoudingsverklaring getekend;

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

– Onze medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van jou hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met het bestuur contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Om te waarborgen dat de vv Helpman conform de AVG handelt hebben we deze functie in het leven geroepen. Deze functie is belegd binnen het bestuur en gepubliceerd op de site onder Wie is wie met als omschrijving Privacy AVG.