Update van de (financiële) stand van zaken v.v. Helpman

Allen,

Besluit

Op 12 maart hebben we als Bestuur van vv Helpman zijnde abrupt moeten besluiten het sportpark te sluiten. Dit betekent voor al onze leden dat er niet meer getraind kon worden en dat de geplande wedstrijden tot nader order werden uitgesteld. Inmiddels zijn we circa anderhalve maand verder en is eerder door de KNVB het besluit genomen het seizoen 2019-2020 te beëindigen. Dat de impact van deze beslissing voor vv Helpman en haar leden enorm groot is mag duidelijk zijn. Tijdens de persconferentie van 21 april jl is bekend gemaakt dat de jeugd t/m 12 jaar weer mag trainen, waarbij de 1,5 meter niet (persé) in acht hoeft te worden genomen. Voor de leeftijdsgroep 13 t/m 18 jaar geldt ook dat er weer getraind mag worden, echter hier moet wel heel duidelijk het afstandsvoorschrift vanuit de RIVM worden nageleefd. We zijn verheugd dat een deel van de trainingsactiviteit weer kan worden opgepakt, echter tegelijkertijd blijven we kritisch en hebben we nog niet volledig helder hoe we dit vorm gaan geven. Momenteel wordt gekeken naar mogelijkheden om dit te bewerkstelligen alsmede te kunnen garanderen dat deze regel wordt gehandhaafd. Let wel, alle trainingsactiviteiten dienen plaats te vinden onder strikte begeleiding en het sportpark is voor overige activiteiten en personen nog steeds gesloten.

KNVB en Gemeente

Ook op financieel vlak heeft dit besluit gevolgen voor de vereniging. De meest rendabele maanden lagen in het verschiet, waarbij doorgaans zeker zo veel omzet wordt gegenereerd als de eerste vijf maanden van het seizoen. Gelukkig is inmiddels door de KNVB bekend gemaakt dat de laatste twee termijnen niet meer hoeven te worden voldaan. De gemeente Groningen, aan wie wij maandelijks een aanzienlijk bedrag aan veldhuur dienen te betalen, heeft aangegeven dat de laatste termijnen weliswaar op dit moment niet hoeven te worden betaald, echter zij scheldt deze bedragen nog niet kwijt. Gezien de uitspraak dat er vanaf mei weer getraind mag worden, zal dit ook niet volledig gaan gebeuren.

Status

Met een behoorlijke begrotingsuitdaging voor de boeg zijn we dit seizoen positief gestart. De omzet gedurende de eerste maanden zijn boven verwachting geweest en ook de gemeente heeft haar beloofde bijdrage in kader van het gelijk speelveld voldaan. Vooralsnog verwachten we met een aantal maatregelen voldoende liquide middelen te hebben om de zomer te halen en te overbruggen. Dit, ondanks het missen van de eerder genoemde omzet.

Vrijwilligers

Als Bestuur zijnde hebben we inmiddels een aantal maal gesproken over een van de te nemen maatregelen, namelijk wat te doen met de trainers met een vrijwilligersvergoeding. Van meerdere kanten is ons door onze vrijwilligers aangegeven dat de vergoeding stop gezet kan worden. Immers, er vindt geen activiteit meer plaats waar een vergoeding tegenover hoeft te staan. Als Bestuur zijnde volgen we wat er is aangegeven, echter zijn we tevens van mening dat in ieder geval deze groep vrijwilligers enorm gewaardeerd moet worden door ons allen. Om die reden hebben we besloten de vergoeding niet meteen stop te zetten, echter een middenweg te kiezen waarbij wij als Bestuur zijnde graag de vrijwilligers willen vergoeden voor de maand maart (is inmiddels uitbetaald) en april in te houden, omdat er in die maand in zijn geheel geen activiteit heeft plaatsgevonden. Omdat er eind april/ begin mei weer wordt gestart met training, wordt de vergoeding over de maanden mei en juni als normaal uitgekeerd. Deze maatregel past naar onze verwachting bij het op een financieel gezonde manier bereiken van de zomer maanden.

Trainers

Naast de trainers met een vrijwilligersvergoeding, heeft de vereniging een zestal trainers op contractbasis aan het werk. Via Huis voor de Sport, de instantie die de administratieve organisatie voor deze trainers organiseert, is bekend geworden dat er weliswaar wordt gekeken naar de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), echter dat de kans dat vv Helpman via deze gecompenseerd gaat worden voor de kosten die zijn maakt voor onze trainers klein lijkt. De vereniging wil separaat met de trainers in gesprek om te beoordelen in welke vorm zij kunnen bijdragen aan een financieel gezonde manier van het bereiken van de zomer. Een eerste inventarisatieronde heeft inmiddels plaatsgevonden. Hier opvolgend gaan er individuele gesprekken met onze trainers plaatsvinden. Daarnaast is tijdens de meest recente persconferentie bekend gemaakt dat evenementen, waaronder sportbeoefening door senioren, tot minimaal 1 september is uitgesteld. Dit gegeven heeft een financieel effect wat beoordeeld moet worden en waarnaar we vervolgens gepast dienen te handelen.

Vervolg

Het blijft een onwerkelijke situatie waarin wij ons steeds meer realiseren dat we gezamenlijk door deze periode heen moeten en van een ieder mogen verwachten dat zij/ hij haar/ zijn beste beentje voorzet door zo goed mogelijk de opgelegde maatregelen en afspraken op te volgen. Zoals onze voorzitter in een eerder schrijven aangaf trappen we wat ons betreft, wanneer de situatie dit weer toelaat, de periode na Corona af met een groot feest waarin we elkaar weer in levende lijve kunnen ontmoeten.

Tot dan, blijf gezond!

Bestuur v.v. Helpman