Sociale veiligheid

In een sociaal veilige omgeving jouw sport kunnen bedrijven heeft binnen de vvHelpman de hoogste prioriteit. Daarom hechten wij er zeer aan dat er geen sprake is van agressie, intimidatie, pesten of (seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Om dit in de praktijk uit te dragen en zoveel als mogelijk te borgen werkt de vereniging met de volgenden elementen:

A. Wij hanteren een gedragscode;

B. Vrijwilligers – en dan met name zij die werken met de leden – beschikken over een VOG;

C. Trainers zijn gediplomeerd en worden ondersteund door een HjO;

D. De vereniging beschikt over een vertrouwenspersoon.

A. De gedragscode.

– Wij hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving;
– Wij schelden elkaar niet uit;
– Pesten en bedreigen is ten strengste verboden;
– Fysiek geweld staan wij niet toe;
– Heb respect voor ieder ‘kunnen’;
– Help en steun elkaar tijdens wedstrijden en trainingen;
– Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor een goede sfeer en gang van zaken tijdens wedstrijden, trainingen of verblijf in ons clubgebouw;
– Er is geen plaats voor racisme en discriminatie;
– Wij dragen allemaal bij aan een open communicatie en lossen problemen samen op;
– Elke sporter of vrijwilliger voelt zich sociaal veilig. Om deze reden is er geen plaats voor machtsmisbruik, (seksuele) intimidatie en dient de waardigheid van het individu gerespecteerd te worden.

Trainers, begeleiders en bestuur zien er op toe dat de gedragscode gehandhaafd wordt. In het geval er sprake is van een schending wordt hiervan melding gemaakt bij het bestuur.

B. De VOG

Trainers en begeleiders beschikken over een VOG.

C. Gediplomeerde trainers

Ons streven is dat elke trainer beschikt over een diploma voor het niveau waar hij/zij leiding aan geeft. Soms lukt dat niet in elke situatie. Om de gedragscode ook in die gevallen maximaal leidend te laten zijn heeft de HjO hierin een begeleidende taak.

D. Vertrouwenspersoon

De vereniging beschikt over een vertrouwenspersoon. Deze functie vervult Marcel Oostland. Hij is bereikbaar op 06-50680573.

De gedragscode staat op onze website en is gecommuniceerd met trainers, begeleiders, TC en HjO’s.