Respect voor anderen 

Elk verenigingslid stelt zich respectvol op naar anderen. Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar. Het gebruik van onbehoorlijke of beledigende taal is onacceptabel. Pesten, verbaal én fysiek geweld binnen en buiten het veld wordt niet geaccepteerd. 

Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen 

Ieder lid van v.v. Helpman dient zich als een waardige ambassadeur voor de vereniging te gedragen. 

V.V. Helpman toont goed gastheerschap 

Voor bezoekende clubs en scheidsrechters, voor relatie, ouders en supporters, zijn wij altijd een goede gastheer. Ook bij uitwedstrijden toont v.v. Helpman zich een goede gast. 

Elk lid behoort bereid te zijn – gevraagd of ongevraagd – een aantal verenigingstaken te verrichten 

Alleen met steun van onze vrijwilligers is v.v. Helpman in staat de vereniging goed draaiende te houden. De medewerking van elk lid is daarbij nodig.  

Een verenigingslid heeft respect voor eigendommen van de club en anderen 

Een verenigingslid wordt aansprakelijk gesteld voor het door zijn/haar schuld zoekraken, beschadigen of vernielen van de bezittingen van de vereniging of van anderen. 

Iedereen die gebruik maakt van het sportcomplex en ons clubhuis, houdt zich aan de regels die we bij v.v Helpman hanteren 

Zo horen fietsen in de fietsenstalling en is roken in het clubhuis en kleedkamers verboden. Ook worden de openingstijden en sluitingstijden van ons sportcomplex en clubhuis gerespecteerd. 

Bij elk training of wedstrijd wijst de leider of trainer een verenigingslid aan dat ervoor zorgt dat de kleedkamers van zijn team netjes wordt achterlaten 

Dit gebeurt ook bij uitwedstrijden. Per toerbeurt is het de verantwoordelijkheid van een speler dat de kleedkamer en het sportcomplex en de gebruikte materialen compleet en in goede en nette staat blijven. Verpakkingen van genittigde eetwaren en snoepgoed worden in een afvalbak gedeponeerd. 

Wie drank koopt in het clubhuis, mag die op het sportcomplex alleen maar nuttigen in het clubhuis 

Rond de speelvelden is dat niet toegestaan, zoals het evenmin is toegestaan drankverpakingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden achter te laten. Overmatig alcoholgebruik is verboden. 

Een verenigingslid houdt zich aan de sanctie/strafmaat die hem/haar door de vereniging of de KNVB is opgelegd na een overtreding 

De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op de betreffende verenigingslid. 

Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken in het geval dat deze een gedragregel overtreedt 

Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, wordt dit gemeld aan een bestuurslid. De contactgegevens  van de bestuursleden kun je vinden op de website www.vvhelpman.nl. 

Ieder verenigingslid is aanspreekbar op zijn of haar gedrag 

Een verenigingslid moet zich verantwoorden wanneer hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met onze regels. 

Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen 

Aansturing door functionarissen zoals leiders, trainers, vrijwilligers, commissieleden of bestuursleden wordt door elk verenigingslid gerespecteerd. 

 

 

VV Helpman, samen zorgen voor respect en plezier 

De kleedkamer netjes achterlaten na een training of wedstrijd. Rustig blijven wanneer een medespeler van een van een ander team in jouw ogen een fout heeft gemaakt. In de kantine de flessen ander afval opruimen op het moment dat je weggaat. Een verkeerde beslissing van de scheidsrechter accepteren in plaats van tegen hem tekeer gaan. Mondje dicht langs de lijn en de jeugd vooral positief stimuleren. Zomaar een aantal voorbeelden van gewenst gedrag op en rond de voetbalvelden van VV Helpman.  

Helaas is gebleken dat het bovenstaande nog niet voor iedereen zo normaal is als het zou moeten zijn. Daar willen we als een van de grootste verenigingen van de stadn Groningen wel graag aan werken. Samen vormen wij VV HELPMAN en met z’n allen hebben wij de verantwoordelijkheid ons te houden aan afspraken die nodig zijn om van voetbal een groot feest te maken. Want dat willen we toch?;genieten van voetbal en alles er rond omheen. 

Voetbal is een teamsport. Maar ook het lidmaatschap van onze vereniging leidt tot een teamspel. Gezamenlijk proberen we doelen te bereiken. Omdat we daarvoor moeten samenwerken, zijn er wat regels nodig waaraan iedereen zich heeft te houden. Soms weten we niet meer welke afspraken er zijn. Daarom dit pamflet GEDRAGSCODE VV HELPMAN, waarmee we iedereen binnen en buiten onze vereniging duidelijkheid willen geven over wat wij als club belangrijk vinden. 

VV HELPMAN wil iedereen de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar mensen zich thuis kunnen voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn, waar iedereen zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt over de wijze waarop we met elkaar (dus ook met tegenstanders, scheidsrechters en gasten) en de sportcomplex omgaan. 

VV HELPMAN wil graag nu en in de toekomst een aantrekkelijke en bruisende club blijven. Ondersteun ons daar alsjeblieft bij. 

Kernwaarden VV HELPMAN 

  • Plezier 
  • Verantwoordelijkheid 
  • Respect 
  • Waardering 
  • Sportiviteit 
  • Ontwikkeling 
  • Betrokkenheid 

 

Bestuur VV HELPMAN, juni 2018